Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 8.12 trang 75 Sách bài tập Hóa 12 NC Để phân...

Câu 8.12 trang 75 Sách bài tập Hóa 12 NC Để phân biệt ba dung dịch trên có thể dùng cách nào sau...

Để phân biệt ba dung dịch trên có thể dùng cách nào sau đây?. Câu 8.12 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 49. Nhận biết một số anion trong dung dịch

Có 3 dung dịch muối chứa các anion sau:

Dung dịch (1): \(CO_3^{2 – }.\)

Dung dịch (2): \(HCO_3^ – .\)

Dung dịch (3): \(CO_3^{2 – },HCO_3^ – .\)

Quảng cáo

Để phân biệt ba dung dịch trên có thể dùng cách nào sau đây?

A. Cho dung dịch NaCl dư, lọc, cho axit HCl vào nước lọc.

B. Cho dung dịch \(N{H_4}Cl\) dự, lọc, cho axit \({H_2}S{O_4}\) vào nước lọc.

C. Cho dung dịch \(BaC{l_2}\) dư, lọc, cho axit \({H_2}S{O_4}\) vào nước lọc.

D. Cho dung dịch KOH dư, lọc, cho axit \({H_2}S{O_4}\) vào nước lọc

Đáp án C

Quảng cáo