Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 8.18 trang 77 Sách bài tập Hóa 12 NC Sục một...

Câu 8.18 trang 77 Sách bài tập Hóa 12 NC Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó...

Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó là. Câu 8.18 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 50. Nhận biết một số chất khí

Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó là

Quảng cáo

A. \(C{O_2}\)                                          B. CO

C. \(S{O_2}\)                                          D. HCl

Đáp án C

Quảng cáo