Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 8.22 trang 77 Sách bài tập Hóa 12 NC Trình bày...

Câu 8.22 trang 77 Sách bài tập Hóa 12 NC Trình bày phương pháp hóa học để thu được...

Trình bày phương pháp hóa học để thu được. Câu 8.22 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 50. Nhận biết một số chất khí

Khí \({N_2}\) lẫn tạp chất là \({O_2},CO,C{O_2}\), hơi nước. Trình bày phương pháp hoá học để thu được khí \({N_2}\) tinh khiết.

Đáp án

– Cho hỗn hợp đi qua ống đựng bột Cu nung nóng hoặc photpho trắng để loại bỏ \({O_2}:2Cu + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow 2CuO\)

Quảng cáo

– Cho khí đi ra sau phản ứng đi qua bột CuO nung nóng để chuyển CO thành \(C{O_2}:\)

\(CuO + CO\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow C{O_2} + Cu\)

– Cho khí đi ra sau phản ứng vào dung dịch NaOH để loại bỏ \(C{O_2}\):

\(C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\)

– Cuối cùng, cho khí qua \({H_2}S{O_4}\) đặc để hấp thụ hết hơi nước.

Quảng cáo