Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 8.30 trang 78 Sách bài tập Hóa 12 NC Xác định...

Câu 8.30 trang 78 Sách bài tập Hóa 12 NC Xác định nồng độ mol của dung dịch HCl....

Xác định nồng độ mol của dung dịch HCl.. Câu 8.30 trang 78 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 51: Chuẩn độ axit – bazơ

Chuẩn độ 20 ml dung dịch HCl chưa biết nồng độ đã dùng hết 17 ml dung dịch NaOH 0,12M. Xác định nồng độ mol của dung dịch HCl.
Đáp án
\(HCl + NaOH \to NaCl + {H_2}O\)                           (1)
\(\eqalign{  & {n_{NaOH}} = 0,017.0,12 = 0,00204\left( {mol} \right)  \cr  &  \cr} \)
Theo (1): \({n_{HCl}} = {n_{NaOH}} = 0,00204mol\)
Nông độ mol của dung dịch HCl là: \({{0,00204} \over {0,02}} = 0,102\left( M \right)\)

Quảng cáo