Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 8.31 trang 78 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Xác định...

Câu 8.31 trang 78 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Xác định nồng độ mol của dung dịch...

Xác định nồng độ mol của dung dịch. Câu 8.31 trang 78 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 51: Chuẩn độ axit – bazơ

Chuẩn độ 25 ml dung dịch \(C{H_3}COOH\) chưa biết nồng độ đã dùng hết 37,5 ml dung dịch NaOH 0,05M. Xác định nồng độ mol của dung dịch \(C{H_3}COOH.\)
Đáp án
\(C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O\) (1)
\(\eqalign{  & {n_{NaOH}} = 0,0375.0,05 = 0,001875(mol)  \cr  & Theo(1):{n_{C{H_3}COOH}} = {n_{NaOH}} = 0,001875(mol) \cr} \)
Nồng độ mol cuả dung dịch \(C{H_3}COOH\) là: \({{0,001875} \over {0,025}} = 0,075(M)\)

Quảng cáo