Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 8.4 trang 74 Sách bài tập Hóa 12 NC Có 5...

Câu 8.4 trang 74 Sách bài tập Hóa 12 NC Có 5 mẫu kim loại là Na, Ca, Zn, Al, Fe. Chỉ dùng thêm nước làm...

Có 5 mẫu kim loại là Na, Ca, Zn, Al, Fe. Chỉ dùng thêm nước làm thuốc thử có thể nhận biết được tối đa. Câu 8.4 trang 74 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 48. Nhận biết một số cation trong dung dịch

Có 5 mẫu kim loại là Na, Ca, Zn, Al, Fe. Chỉ dùng thêm nước làm thuốc thử có thể nhận biết được tối đa

Quảng cáo

A. 1 chất.                                           B. 2 chất.

C. 3 chất.                                            D. 4 chất.

Đáp án C

Quảng cáo