Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 8.47 trang 81 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Viết phương...

Câu 8.47 trang 81 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Viết phương trình hóa học của các phản...

Viết phương trình hóa học của các phản ứng.. Câu 8.47 trang 81 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 53. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Trình bày cách phân biệt dung dịch \(AlC{l_3}\) và dung dịch \(ZnC{l_2}\). Viết phương trình hoá học của các phản ứng.
Đáp án
Dựa vào tính chất của \(Zn{\left( {OH} \right)_2}\) có thể tạo phức tan với \(N{H_3}\) còn \(Al{\left( {OH} \right)_3}\) không có tính chất này để phân biệt.

Cho từ từ dung dịch \(N{H_3}\) đến dư vào các dung dịch trên:

Quảng cáo

+ Dung dịch tạo kết tủa keo, không tan trong dung dịch \(N{H_3}\) đến dư là dung dịch \(AlC{l_3}\):

\(AlC{l_3} + 3N{H_3} + 3{H_2}O \to Al{\left( {OH} \right)_3} \downarrow  + 3N{H_4}Cl\)

+ Dung dịch nào tạo kết tủa trắng tan trong dung dịch \(N{H_3}\) dư là \(ZnC{l_2}\):

\(\eqalign{  & ZnC{l_2} + 2N{H_3} + 2{H_2}O \to Zn{\left( {OH} \right)_2} \downarrow  + 2N{H_4}Cl  \cr  & Zn{\left( {OH} \right)_2} + 4N{H_3} \to [Zn{\left( {N{H_3}} \right)_4}]{\left( {OH} \right)_2} \cr} \)

Quảng cáo