Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 8.5 trang 74 SBT Hóa học 12 Nâng cao: Trình bày...

Câu 8.5 trang 74 SBT Hóa học 12 Nâng cao: Trình bày cách nhận biết cation của từng dung dịch muối...

Trình bày cách nhận biết cation của từng dung dịch muối trên. Câu 8.5 trang 74 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 48. Nhận biết một số cation trong dung dịch

Có 5 dung dịch muối là: \(NaCl,CuC{l_2},FeC{l_2},FeC{l_3},AlC{l_3}\). Trình bày cách nhận biết cation của từng dung dịch muối trên

Đáp án

– Cation \(C{u^{2 + }}\) trong dung dịch có màu xanh.

– Cho dung dịch kiềm, thí dụ dung dịch NaOH vào các dung dịch còn lại

Quảng cáo

+ Có kết tủa trắng keo, tan trong dung dịch NaOH dư là dung dịch có chứa cation \(A{l^{3 + }}\):

\(\eqalign{  & A{l^{3 + }} + 3O{H^ – } \to Al{\left( {OH} \right)_3} \downarrow   \cr  & Al{\left( {OH} \right)_3} + O{H^ – } \to {[Al{\left( {OH} \right)_4}]^ – } \cr} \)

+ Có kết tủa nâu đỏ là dung dịch có chứa cation \(F{e^{3 + }}\):

\(F{e^{3 + }} + 3O{H^ – } \to Fe{\left( {OH} \right)_3} \downarrow \)

+ Có kết tủa trắng xanh rồi chuyển dần sang màu nâu đỏ là dung dịch có chứa cation \(F{e^{2 + }}\):

\(F{e^{2 + }} + 2O{H^ – } \to Fe{\left( {OH} \right)_2} \downarrow \)   (trắng xanh)

\(4Fe{\left( {OH} \right)_2} \downarrow  + {O_2} + 2{H_2}O \to 4Fe{\left( {OH} \right)_3} \downarrow \)(nâu đỏ)

Quảng cáo