Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 8.6 trang 74 Sách bài tập Hóa 12 NC Hãy trình...

Câu 8.6 trang 74 Sách bài tập Hóa 12 NC Hãy trình bày cách nhận biết cation của từng dung dịch muối...

Hãy trình bày cách nhận biết cation của từng dung dịch muối trên. Câu 8.6 trang 74 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 48. Nhận biết một số cation trong dung dịch

Cho các dung dịch: \(AgN{O_3},Pb{(N{O_3})_2},Cu{(N{O_3})_2},Zn{(N{O_3})_2},\)

\(Ba{(N{O_3})_2}\)

Hãy trình bày cách nhận biết cation của từng dung dịch trên

Đáp án

Nhận biết các cation theo trình tự sau:

Quảng cáo

– Nhận biết được dung dịch chứa cation \(C{u^{2 + }}\) có màu xanh.

– Nhận biết dung dịch có chứa cation Ag bằng anion \(C{l^ – }\), thí dụ dung dịch NaCl, cho kết tủa màu trắng không tan trong axit \(HN{O_3}\) và \({H_2}S{O_4}\). Đưa kết tủa đó ra ánh sáng sẽ hoá đen. Với \(P{b^{2 + }}\) tạo \(PbC{l_2}\), màu trắng, ít tan, đưa ra ánh sáng không hoá đen.

\(\eqalign{  & A{g^ + } + C{l^ – } \to AgCl \downarrow   \cr  & 2AgCl \to 2Ag + C{l_2} \cr} \)

– Nhận biết dung dịch có chứa cation \(Z{n^{2 + }}\) bằng dung dịch \(N{H_3}\) cho kết tủa màu trắng sau đó tan trong dung dịch \(N{H_3}\) dư:

\(\eqalign{  & Z{n^{2 + }} + 2N{H_3} + 2{H_2}O \to Zn{\left( {OH} \right)_2} \downarrow  + 2NH_4^ +   \cr  & Zn{\left( {OH} \right)_2} + 4N{H_3} \to [Zn{\left( {N{H_3}} \right)_4}]{\left( {OH} \right)_2} \cr} \)

– Nhận biết dung dịch có chứa cation \(P{b^{2 + }}\) bằng dung dịch chứa anion \({S^{2 – }}\), thí dụ dung dịch \(N{a_2}S\), cho kết tủa màu đen.

Còn lại là dung dich \(Ba{(N{O_3})_2}\), có thể khẳng định dung dịch có chứa cation \(B{a^{2 + }}\) bằng dung dịch chứa anion \(CO_3^{2 – }\),thí dụ dung dịch \(N{a_2}C{O_3}\), cho kết tủa trắng \(BaC{O_3}\) tan trong dung dịch axit như \(HN{O_3},HCl,..\)

            \(\eqalign{  & B{a^{2 + }} + CO_3^{2 – } \to BaC{O_3} \downarrow   \cr  & BaC{O_3} + 2HCl \to BaC{l_2} + C{O_2} + {H_2}O \cr} \)

Quảng cáo