Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 12 SGK Giải tích 12: y = -x2 +...

Câu hỏi 1 trang 12 SGK Giải tích 12: y = -x2 + 1 trong khoảng (-∞; +∞);...

Câu hỏi 1 trang 12 SGK Giải tích 12. Bài 2. Cực trị của hàm số

Dựa vào đồ thị (H.7, H.8), hãy chỉ ra các điểm tại đó mỗi hàm số sau có giá trị lớn nhất (nhỏ nhất):

a) y = -x2 + 1 trong khoảng (-∞; +∞);

 

b) \(y = {{x{{(x + 3)}^2}} \over 3}\) trong các khoảng \(({1 \over 2};\,{3 \over 2})\, \cup \,({3 \over 2};\,4)\)

Quảng cáo

a) Tại x = 0 hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1.

Xét dấu đạo hàm:

b) 

Tại x = 1 hàm số có giá trị lớn nhất bằng \({4 \over 3}\)

Tại x = 3 hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0.

Xét dấu đạo hàm:

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12