Trang chủ Lớp 6 SBT Địa lí lớp 6 Câu 1, 2 trang 28, 29 Sách bài tập (SBT) Địa lí...

Câu 1, 2 trang 28, 29 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là...

Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là đúng.. Câu 1, 2 trang 28, 29 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 – Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời

Câu 1. Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là đúng.

Sở dĩ Trái Đất lúc chúc nửa cầu Bắc về phía Mặt Trời, lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời là do trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất.

a) luôn giữ độ nghiêng cố định nhưng hướng nghiêng thay đổi. □

b) luôn giữ hướng nghiêng cố định nhưng độ nghiêng thay đổi. □

c) luôn luôn giữ độ nghiêng và hướng nghiêng cố định.  □

d) chuyển động tịnh tiến với hướng nghiêng không cố định. □

Quảng cáo

Câu 2. Đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là sai.

Ngày 22 tháng 6 nửa cầu Bắc chúc về phía Mặt Trời nên nửa cầu này có

a) ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm.  □

b) góc chiếu sáng lớn nhất trong năm.  □

c) lượng nhiệt nhận được nhiều nhất trong năm.  □

d) góc chiếu sáng như nhau ở các vĩ độ. □

Câu 1 – c

Câu 2 – d

Quảng cáo