Trang chủ Lớp 6 SBT Địa lí lớp 6 Câu 1, 2 trang 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6:...

Câu 1, 2 trang 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là sai....

Đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là sai.. Câu 1, 2 trang 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 – Bài 9: Hiện tượng ngày và đêm dài ngắn theo mùa

Câu 1

Đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là sai.

Do “trục” Trái Đất giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng trong khi chuyển động quanh Mặt Trời nên đã sinh ra hiện tượng

a) độ dài ngày đêm bằng nhau vào các ngày 21-3 và 23 – 9. □

b) càng gần cực sự chênh lệch ngày đêm càng rõ rệt.  □

c) ngày đêm chênh lệch lớn nhất vào các ngày 22 – 12 và 22 – 6. □

Quảng cáo

d) mỗi chí tuyến có hai lần Mặt Trời chiếu thẳng góc. □

Câu 2

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Từ 66°33’ trở về hai cực là khu vực có ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ.

Đúng   □

Sai   □

Câu 1 – d

Câu 2 – đúng

Quảng cáo