Trang chủ Lớp 6 SBT Toán lớp 6 Câu 7.2. trang 17 SBT Toán lớp 6 tập 1: Nhà văn...

Câu 7.2. trang 17 SBT Toán lớp 6 tập 1: Nhà văn Anh Sếch – xpia (1564 – 1616) đã viết a2 cuốn...

Nhà văn Anh Sếch – xpia (1564 – 1616) đã viết a2 cuốn sách, trong đó a là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số. Tính số sách mà ông đã viết.. Câu 7.2. trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1 – Bài 7: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.

Nhà văn Anh Sếch – xpia (1564 – 1616) đã viết a2 cuốn sách, trong đó a là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số. Tính số sách mà ông đã viết.

Giải

992 = 9801