Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 5 trang 34 Toán 6 tập 1 cánh diều: Nếu m...

Bài 5 trang 34 Toán 6 tập 1 cánh diều: Nếu m ⋮ 4 và n ⋮ 4 thì m + n chia hết cho...

Giải bài 5 trang 34 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Câu hỏi: Hãy tìm đáp án đúng trong các đáp án A, B, C và D:

a) Nếu m  4 và n  4 thì m + n chia hết cho:

A. 16         B. 12         C. 8          D. 4

b) Nếu m  6 và n  2 thì m + n chia hết cho

Quảng cáo

A. 6           B. 4           C. 3            D. 2

Giải: a) Đáp án D

b) Đáp án D