Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 7 trang 34 Toán 6 cánh diều tập 1: Cho a...

Bài 7 trang 34 Toán 6 cánh diều tập 1: Cho a và b là hai số tự nhiên. Giải thích tại sao nếu (a + b) ⋮ m và a ⋮ m thì b ⋮ m...

Giải bài 7 trang 34 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Câu hỏi: Cho a và b là hai số tự nhiên. Giải thích tại sao nếu (a + b)  m và a  m thì b  m

Giải: 

(a + b)  m => a + b = mk

Quảng cáo

 m => a = mk1

=> mk1 + b = mk => b = m.(k – k1)

=> b  m