Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Phát biểu nào sau đây là đúng Nếu x ∈ N...

Phát biểu nào sau đây là đúng Nếu x ∈ N thì x ∈ N*, Nếu x ∈ N* thì x ∈ N...

Giải câu hỏi 1 trang 9 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 2 Tập hợp các số tự nhiên.

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là đúng?

a)  Nếu x  N thì x  N*

b) Nếu x  N* thì x  N.

Quảng cáo

Giải: Phát biểu đúng là:

b) Nếu x  N* thì x  N