Trang chủ Lớp 7 Lịch sử và Địa lí 7 sách Kết nối tri thức Trình bày những nét chính về quá trình hình thành xã hội...

Trình bày những nét chính về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu...

Trả lời câu hỏi 2 trang 10 Lịch Sử và Địa Lí lớp 7 sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu

Câu hỏi:

Trình bày những nét chính về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu

Trả lời:

Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu được diễn ra qua nhiều thế kỉ. Cụ thể:

Quảng cáo

– Khoảng thế kỷ III, đế quốc La Mã lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Từ cuối thế kỷ V các bộ tộc người Giéc-man từ phương Bắc tràn xuống xâm chiếm lãnh thổ đưa đến sự diệt vong của đế quốc La Mã.

– Người Giéc-man đã thủ tiêu nhà nước chiếm nô La Mã, xây dựng nhà nước mới và tiến hành quá trình phong kiến hóa: Lãnh địa hóa toàn bộ ruộng đất trong xã hội, Nông nô hóa giai cấp nông dân, trang viên hóa nền kinh tế.

– Nô lệ và nông dân không có ruộng đất phải làm việc cho lãnh chúa hình thành giai cấp nông nô.

– Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành với 2 giai cấp đặc trưng: Lãnh chúa và nông nô