Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử lớp 7 Bài tập 3 trang 28 bài tập SBT Lịch Sử 7: Quân...

Bài tập 3 trang 28 bài tập SBT Lịch Sử 7: Quân Tống do tướng Hầu Nhân Bảo chỉ huy kéo vào xâm lược nước ta...

Quân Tống do tướng Hầu Nhân Bảo chỉ huy kéo vào xâm lược nước ta tháng 1 đến tháng 4 năm 983. . Bài tập 3 trang 28 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 – Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Bài tập 3. Em hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây?

Thơi gian

Sự kiện lịch sử

Lê Hoàn được cử làm phụ chính.

Đinh Toàn lên làm vua

Quân Tống do tướng Hầu Nhân Bảo chỉ huy kéo vào xâm lược nước ta

Chiến thắng Bạch Đằng của quân dân ta do Lế Hoàn chỉ huy

Lê Hoàn qua đời.

Trả lời 

Quảng cáo

Thơi gian

Sự kiện lịch sử

 Năm 978

Lê Hoàn được cử làm phụ chính.

 Năm 980

Đinh Toàn lên làm vua

Tháng 1-4 năm 981

Quân Tống do tướng Hầu Nhân Bảo chỉ huy kéo vào xâm lược nước ta

 Năm 983

Chiến thắng Bạch Đằng của quân dân ta do Lế Hoàn chỉ huy

 Năm 1005

Lê Hoàn qua đời.


Mục lục môn Sử 7(SBT)