Trang chủ Lớp 7 SBT Toán lớp 7 Câu 61 trang 19 SBT Toán 7 tập 1: Chỉ rõ ngoại...

Câu 61 trang 19 SBT Toán 7 tập 1: Chỉ rõ ngoại tỉ và trung tỉ của các tỉ lệ...

Chỉ rõ ngoại tỉ và trung tỉ của các tỉ lệ thức.. Câu 61 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1 – Bài 7: Tỉ lệ thức

Chỉ rõ ngoại tỉ và trung tỉ của các tỉ lệ thức sau:

a) \({\rm{}}{{ – 5,1} \over {8,5}} = {{0,69} \over { – 1,15}}\)

b) \({{6{1 \over 2}} \over {35{3 \over 4}}} = {{14{2 \over 3}} \over {80{2 \over 3}}}\)

c) \( – 0,375:0,875 =  – 3,63:8,47\)

Quảng cáo
Đang tải...

a) \({\rm{}}{{ – 5,1} \over {8,5}} = {{0,69} \over { – 1,15}}\) 

Ngoại tỉ là  – 5,1 và -1,15: trung tỉ là 8,5 và 0,69

b) \({{6{1 \over 2}} \over {35{3 \over 4}}} = {{14{2 \over 3}} \over {80{2 \over 3}}}\)

Ngoại tỉ là \(6{1 \over 2}\) và \(80{2 \over 3}\); trung tỉ là \(35{3 \over 4}\) và \(14{2 \over 3}\)

c) \(- 0,375:0,875 =  – 3,63:8,47\)

Ngoại tỉ là -0,375 và 8,47 ; trung tỉ là 0,875 và -3,63.