Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 108 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 108 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Xem xét các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng? Không phản ứng?...

Bài 1 trang 108 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. c. Nhôm và dung dịch bạc nitrat có phản ứng. Bài: Bài 22. Luyện tập chương 2 : kim loại

Xem xét các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng? Không phản ứng?

a. Nhôm và khí clo.                            

b. Sắt và axit nitric đặc, nguội.

c. Nhôm và dung dịch bạc nitrat        

d. Sắt và axit sunfuric loãng

Quảng cáo

a. Nhôm và khí clo có phản ứng

\(2Al\, + \,3C{l_2}\,\, \to \,2AlC{l_3}\)

b. Sắt và axit nitric đặc, nguội không phản ứng.

c. Nhôm và dung dịch bạc nitrat có phản ứng

\(Al\,\, + \,\,3AgN{O_3}\,\, \to \,\,Al{(N{O_3})_3}\,\, + \,\,3Ag\)

d. Sắt và axit sunfuric loãng có phản ứng

\(Fe\,\, + \,\,{H_2}S{O_4}\,\text{(loãng)}\,\, \to \,\,\,FeS{O_4}\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \)

Quảng cáo