Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 111 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 111 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau đây :...

Bài 1 trang 111 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1.     . Bài: Bài 24. Ôn tập học kì 1

Viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau đây :

\(\eqalign{
& a.Fe\buildrel {\left( 1 \right)} \over
\longrightarrow FeC{l_3}\buildrel {\left( 2 \right)} \over
\longrightarrow Fe{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {\left( 3 \right)} \over
\longrightarrow F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3}\buildrel {\left( 4 \right)} \over
\longrightarrow FeC{l_3} \cr
& b.Fe{\left( {N{O_3}} \right)_3}\buildrel {\left( 1 \right)} \over
\longrightarrow Fe{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {\left( 2 \right)} \over
\longrightarrow F{e_2}{O_3}\buildrel {\left( 3 \right)} \over
\longrightarrow Fe\buildrel {\left( 4 \right)} \over
\longrightarrow FeC{l_2}\buildrel {\left( 5 \right)} \over
\longrightarrow Fe{\left( {OH} \right)_2} \cr} \)

Quảng cáo

a.

\(\eqalign{
& (1)\,2Fe\,\, + \,\,3C{l_2}\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2FeC{l_3} \cr
& (2)\,FeC{l_3}\,\, + \,\,\,3NaOH\,\, \to \,\,\,Fe{(OH)_3}\, \downarrow \,\, + \,\,3NaCl \cr
& (3)\,\,2Fe{(OH)_3}\,\,3{H_2}S{O_4} \to \,F{e_2}{(S{O_4})_3}\,\, + \,\,6{H_2}O \cr
& (4)\,\,F{e_2}{(S{O_4})_3}\, + \,\,3BaC{l_2}\,\, \to \,\,3BaS{O_4} \downarrow \,\, + \,\,2FeC{l_3} \cr} \)

b.

\(\eqalign{
& (1)\,\,Fe{(N{O_3})_3}\,\, + \,\,3KOH\,\, \to \,\,Fe{(OH)_3} \downarrow \, + \,3KN{O_3} \cr
& (2)\,2Fe{(OH)_3}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,\,3{H_2}O \cr
& (3)\,F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,3CO\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,3Fe\,\, + \,\,\,3C{O_3} \cr
& (4)\,Fe\, + \,2HCl\, \to \,FeC{l_2}\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \cr
& (5)\,\,FeC{l_2}\,\, + \,\,\,2NaOH\,\, \to \,\,\,Fe{(OH)_2} \uparrow \,\, + \,\,2NaCl \cr} \)

    

Quảng cáo