Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 119 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 119 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: e. Phi kim không tác dụng với axit để giải phóng H2....

Bài 1 trang 119 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Dưới đây là các nhận xét về tính chất của phi kim. Ghi “Đ” vào nhận xét đúng và “S” vào nhận xét sai. Bài: Bài 25. Tính chất của phi kim

Dưới đây là các nhận xét về tính chất của phi kim. Ghi “Đ” vào nhận xét đúng và “S” vào nhận xét sai

a. Phi kim không dẫn điện, không dẫn nhiệt.

b. Phi kim không có ánh kim.

c. Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối.

Quảng cáo

d. Phi kim có nhiệt độ nóng chảy thấp.

e. Phi kim không tác dụng với axit để giải phóng H2.

a. Phi kim không dẫn điện, không dẫn nhiệt là Sai vì phần lớn phi kim không dẫn nhiệt, không dẫn điện.

b. Phi kim không có ánh kim là Sai vì than chì có ánh kim

c. Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối là Sai vì phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit.

d. Phi kim có nhiệt độ nóng chảy thấp là Sai vì phần lớn phi kim có nhiệt độ nóng chảy thấp.

e. Phi kim không tác dụng với axit để giải phóng H2 là Đúng.