Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Thành phần chính của không khí là O2 và N2. Khi không khí có lẫn một số khí...

Bài 1 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài: Bài 26. Clo

Thành phần chính của không khí là O2 và N2. Khi không khí có lẫn một số khí độc là Cl2 và H2S thì có thể cho lội qua dung dịch nào sau đây để loại bỏ chúng?

A. Dung dịch NaOH.                         

B. Dung dịch H2SO4

Quảng cáo

C. Nước. 

D. Dung dịch CuSO4.

Để loại bỏ Cl2 và H2S ra khỏi không khí, người ta cho không khí lội qua dung dịch NaOH, khi đó Cl2 và H2S bị hấp thụ theo các phương trình hóa học sau:

\(\eqalign{
& C{l_2}\,\, + \,\,2NaOH\,\, \to \,\,NaCl\,\, + \,\,NaClO\,\,\, + \,\,{H_2}O \cr
& {H_2}S\,\, + \,\,2NaOH\,\, \to \,\,N{a_2}S\,\, + \,\,2{H_2}O \cr} \) 

Chọn đáp án A.

Quảng cáo