Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 136 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 136 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Có 4 lọ đựng 4 khí riêng biết: oxi, hiđro, clo, cacbon đioxit. Dựa vào tính chất ...

Bài 1 trang 136 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. *Chất làm bùng cháy tàn đóm đỏ là:. Bài: Bài 28. CÁC OXIT CỦA CACBON

Có 4 lọ đựng 4 khí riêng biết: oxi, hiđro, clo, cacbon đioxit. Dựa vào tính chất vật lí và hoá học, làm thế nào để nhận biết được mỗi khí trên?

Quảng cáo

Lọ nào có màu vàng lục là lọ khí clo

Các lọ khí còn lại không màu là: O2; CO2; H2

+ Chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là CO2

+ Các chất còn lại làm chuyển màu quỳ tím ẩm là: O2, H2

*Chất làm bùng cháy tàn đóm đỏ là:

 \(C\,\,\,\, + \,\,\,\,{O_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,C{O_2}\)

Quảng cáo