Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 14 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 14 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho nhận định sau về vôi sống:...

Bài 1 trang 14 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. \( \Rightarrow \) Nhận định (7) sai.. Bài 2: Một số oxit quan trọng

Cho nhận định sau về vôi sống:

(1) Công thức hoá học là CaO

(2) Là một oxit axit.

(3) Chất rắn, màu trắng, nóng chảy ở nhiệt độ rất cao, khoảng 2585 độ C.

(4) Có phản ứng vôi tôi, toả nhiều nhiệt.

(5) Tác dụng được với bazơ.

(6) Tác dụng được với axit và oxit axit.

(7) Được sản xuất từ CaCO3

Những nhận định đúng là:

A. (1), (2),(4),(7).

B.(1),(2),(5),(7).

C. (1),(3),(4),(6). 

D. (1),(3),(5),(6).

Quảng cáo

Công thức hóa học cùa vôi sống là CaO

\(\Rightarrow\) Nhận định (1) đúng

CaO là oxit baza

\( \Rightarrow \) Nhận định (2) sai

CaO là chất rắn. màu tráng, nóng chảy ở 25850

\( \Rightarrow \) Nhận  định (3) đúng

CaO tham gia phản ứng vôi tôi, tỏa nhiều nhiệt:

\(CaO\, + \,{H_2}O \to Ca{({\rm{OH)}}_2}\)

\( \Rightarrow \) Nhận định (4) đúng

CaO là oxit bazơ, do đó CaO không tác dụng với bazơ

\( \Rightarrow \) Nhận định (5) sai

CaO là oxit bazo, do đó CaO tác dụng được với axit và oxit axit

\( \Rightarrow \) Nhận định (6) đúng

CaO được sản xuất từ CaCO3

\(CaC{O_3}\,{\,^{}}\,\,\,\,CaO\,\, + \,\,C{O_2}\)

\( \Rightarrow \) Nhận định (7) sai.

Các nhận định đúng là: (1), (3), (4), (6)

Đáp án C

Quảng cáo