Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 20 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 20 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: (1) còn gọi là khí sunfurơ;...

Bài 1 trang 20 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Nhận định (5) sai.. Bài 2: Một số oxit quan trọng

Những nhận định nào sau đây về lưu huỳnh đioxit là sai?

(1) còn gọi là khí sunfurơ;

(2) là oxit bazơ;

(3) là chất khí không màu, không mùi, độc, nặng hơn không khí;

(4) tác dụng được với nước, axit, oxit axit;

(5) công thúc hoá học là SO3.

(6) được điều chế từ lưu huỳnh (trong công nghiệp).

A. (1),(2).(5).               B.(2),(4),(5). 

C.(2),(4),(6).                D.(1),(4),(6).

Lưu huỳnh đioxit hay còn gọi là khí Sunfuro

Quảng cáo

⇒ Nhận định (1) đúng

Lưu huỳnh đioxit  (SO2) là oxit axit

⇒ Nhận định (2) sai

Lưu huỳnh đioxit là chất khí không màu, mùi hắc, độc, nặng hơn không khí

⇒ Nhận định (3) sai

Lưu huỳnh đioxit là oxit axit: tác dụng với nước, dung dịch bazo, oxit bazơ.

Lưu huỳnh đioxit không tác dụng với axit, oxit axit

⇒ Nhận định (4) sai.

Lưu huỳnh đioxit có công thức hóa học là SO2

⇒ Nhận định (5) sai.

Trong công nghiệp, lưu huỳnh đioxit được điều chế từ lưu huỳnh:

\(S\,\, + \,\,{O_2}\,{\,^{}}\,S{O_2}\)

⇒ Nhận định (6) đúng

Các nhận định sai là: (2), (3), (4), (5)

Đáp án B.

Quảng cáo