Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Bài 38. Axetilen (Tài liệu dạy Hoá học 9)...

Bài 1 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. D. Ba liên kết kém bền dễ dứt lần lượt trong các phan ứng hoá học.. Bài 38. Axetilen (Tài liệu dạy Hoá học 9)

Liên kết ba \( – C \equiv C – \) trong phân tử axetilen có đặc điểm:

A. Một liên kết kém bền dễ đứt trong các phản ứng hoá học.

Quảng cáo

B. Hai liên kết kém bền nhưng chỉ có một liên kết bị đứt trong phản ứng hoá học.

C. Hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hoá học.

D. Ba liên kết kém bền dễ dứt lần lượt trong các phan ứng hoá học.

Liên kết \( – C \equiv C – \)  trong phân tử axetilen có hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng.

Đáp án C.

Quảng cáo