Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 35 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 35 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Dầu mỏ là lớp chất lỏng ở giữa mỏ dầu, có hoà tan khí....

Bài 1 trang 35 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. a) Dầu mỏ là chất lỏng, sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nặng hơn nước.. Bài 40. Dầu mỏ và khí tự nhiên

Chọn những câu đúng trong các câu sau:

a) Dầu mỏ là chất lỏng, sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nặng hơn nước.

b) Dầu mỏ là một hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hiđrocacbon và những lượng nhỏ của các hợp chất khác.

c) Dầu mỏ là lớp chất lỏng ở giữa mỏ dầu, có hoà tan khí.

d) Thành phần chính của khí Dầu mỏ là etan.

e) Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định.

f) Khi chưng cất dầu mỏ , xăng chiếm phần lớn.

Quảng cáo

g) Dầu mỏ và khi thiên nhiên nước ta tập trung ở thềm lục địa phía Nam.

Dầu mỏ là chất lỏng, sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

\(\Rightarrow \) Phát biểu a sai.

Dầu mỏ là một hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hiđrocacbon và những lượng nhỏ của các hợp chất khác. \( \Rightarrow \) Phát biểu b đúng.

Dầu mỏ là lớp chất lỏng ở giữa mỏ dầu, có hoà tan khí. \( \Rightarrow \) Phát biểu c đúng.

Thành phần chính của khí Dầu mỏ là metan. \( \Rightarrow \) phát biểu d sai

Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ không xác định vì dầu mỏ là hỗn hợp của nhiều chất \( \Rightarrow \) Phát biểu e sai.

Khi chưng cất dầu mỏ , xăng chiếm phần nhỏ \( \Rightarrow \) Phát biểu f sai.

Dầu mỏ và khi thiên nhiên nước ta tập trung ở thềm lục địa phía Nam \( \Rightarrow \) Phát biểu g đúng.

Quảng cáo