Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 37 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 37 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Phát biểu nào sau đây về oxit là đúng?...

Bài 1 trang 37 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. \(C{O_2}\, + \,CaO\,\, \to \,CaC{O_3}\). Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Phát biểu nào sau đây về oxit là đúng?

A. Oxit axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối.

B. Oxit tác dụng với nước tạo thành axit hoặc bazơ tương ứng.

C. Oxit bazơ tan được trong dung dich axit tạo thành muối và nước.

D. Muối và nước chỉ được tạo thành từ phản ứng giữa oxit bazơ và dung dịch axit.

Một số oxit axit tác dụng với oxit bazo tạo thành muối

Quảng cáo

\(C{O_2}\, + \,CaO\,\, \to \,CaC{O_3}\)

\(C{O_2}\,\, + \,F{e_2}{O_3}\, \to \) không phản ứng

⇒ Phát biểu A sai

Oxit trung tính không tác dụng với nước

⇒ Phát biểu B sai

Oxit bazo tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước

⇒ Phát biểu C đúng

Muối và nước có thể tạo thành từ phản ứng giữa oxit bazo và dung dịch axit, oxit axit và dung dịch bazo, axit và bazo

\(\eqalign{
& CuO\, + \,2HCl\,\, \to \,\,CuC{l_2}\, + {H_2}O \cr
& C{O_2}\, + \,2NaOH\, \to \,N{a_2}C{O_3}\, + {H_2}O \cr
& HCl\, + Na{\rm{OH}}\, \to \,NaCl\, + \,{H_2}O \cr} \)

 ⇒ Phát biểu D sai

Vậy chọn đáp án C

Quảng cáo