Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 40 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 40 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: So sánh đặc điểm cấu tạo của ba chất trên....

Bài 1 trang 40 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. CH3 – CH3. Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon – Nhiên liệu

Viết công thức cấu tạo và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức sau : \({C_2}{H_6},{C_2}{H_4},{C_2}{H_2}.\)

So sánh đặc điểm cấu tạo của ba chất trên.

 

C2H6

C2H4

C2H2

Quảng cáo

Công thức cấu tạo

   

\(H – C \equiv C – H\)

Công thức cấu tạo thu gọn

CH3 – CH3

CH2-CH2

CH=CH

Đặc điểm cấu tạo phân tử

Các liên kết đơn C – H, C – C bền

Một liên kết đôi C=C (gồm một liên kết bền vững và một liên kết kém bền dễ bị đứt trong các phản ứng hóa học)

Một liên kết ba \(C \equiv C\)  (gồm một liên kết bền vững và hai liên kết kém bền dễ bị đứt trong các phản ứng hóa học)

Quảng cáo