Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Nhỏ các dung dịch vào các mẫu giấy quỳ tím khác nhau...

Bài 1 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. \(Ba{(OH)_2}\,\,\, + \,\,\,\,\,{H_2}S{O_4}\,\,\,\,\, \to \,\,\,BaS{O_4} \downarrow \,\,\, + \,\,2{H_2}O\). Bài: Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Chỉ dùng giấy quỳ tím, hãy nhận biết các lọ hoá chất mất nhãn sau: \(NaOH,Ba{(OH)_2},{H_2}S{O_4}.\) Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình nhận biết (nếu có).

Nhỏ các dung dịch vào các mẫu giấy quỳ tím khác nhau

Quảng cáo

+ Quỳ tím chuyển sang màu đỏ đó là dung dịch H2SO4

+ Quỳ tím chuyển sang màu xanh là các dung dịch NaOH, Ba(OH)2

Dùng dung dịch H2SO4 vừa nhận biết được để nhận biết các dung dịch NaOH, Ba(OH)2

+ Dung dịch nào thu được kết tủa trắng với H2SO4 thì đó là Ba(OH)2

\(Ba{(OH)_2}\,\,\, + \,\,\,\,\,{H_2}S{O_4}\,\,\,\,\, \to \,\,\,BaS{O_4} \downarrow \,\,\, + \,\,2{H_2}O\)

+ Dung dịch còn lại là NaOH. Mặc dù NaOH có phản ứng với H2SO4 nhưng ta không quan sát được hiện tượng bằng mắt.

\(2NaOH\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,{H_2}S{O_4}\,\, \to \,\,\,\,N{a_2}S{O_4}\,\,\, + \,\,\,\,2{H_2}O\)