Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Chất nào sau đây là rượu etylic?...

Bài 1 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. A. \(C{H_3} – CHO.\)           . Bài 44. Rượu Etylic

Chất nào sau đây là rượu etylic?

A. \(C{H_3} – CHO.\)           

Quảng cáo

B. \(C{H_3} – C{H_2} – OH.\)                      

C. \(C{H_3} – OH.\)               

D. \(C{H_3} – COOH.\)

Công thức cấu tạo của rượu etylic là CH3-CH2-OH

Đáp án B.

Quảng cáo