Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 52 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 52 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Nhỏ các dung dịch vào các mẩu giấy quỳ tím khác nhau:...

Bài 1 trang 52 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. + Quỳ tím hóa đỏ: H2SO4. Bài: Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Chỉ dùng giấy quỳ tím, hãy nhận biết dung dịch không màu trong các lọ hoá chất mất nhãn sau: \(Ca{(OH)_2},NaOH,{H_2}S{O_4}.\) Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình nhận biết (nếu có).

Nhỏ các dung dịch vào các mẩu giấy quỳ tím khác nhau:

Quảng cáo

+ Quỳ tím hóa đỏ: H2SO4

+ Quỳ tím hóa xanh: NaOH, Ca(OH)2

Dùng dung dịch H2SO4 vừa nhận biết để nhận biết các dung dịch NaOH và Ca(OH)2

+ Dung dịch bị vẩn đụclà dung dịch Ca(OH)2

\(Ca{(OH)_2}\,\, + \,\,{H_2}S{O_4}\,\,\, \to \,\,\,CaS{O_4}\,\, + \,\,2{H_2}O\) 

+ Dung dịch không có hiện tượng gì là dung dịch NaOH

\(2NaOH\,\, + \,\,{H_2}S{O_4}\,\,\, \to \,\,\,N{a_2}S{O_4}\,\, + \,\,\,2{H_2}O\)

Quảng cáo