Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 58 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 58 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Muối tác dụng với axit tạo thành muối mới và axit mới...

Bài 1 trang 58 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Muối tác dụng với axit có thể tạo thành kết tủa, khí, không phản ứng. Bài: Bài 9. Tính chất hoá học của muối

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Muối tác dụng với axit luôn tạo ra chất khí.

B. Muối tác dụng với bazơ luôn tạo ra kết tủa.

C. Một số muối bị nhiệt phân.

D. Muối tác dụng với muối có thể tạo ra chất khí.

Muối tác dụng với axit tạo thành muối mới và axit mới

Ví dụ:

\(\eqalign{
& BaC{l_2}\,\, + \,\,\,{H_2}S{O_4}\,\,\, \to \,\,\,BaS{O_4}\, \downarrow \,\,\, + \,\,\,2HCl \cr
& CaC{O_3}\,\,\, + \,\,\,2HCl\,\,\,\, \to \,\,\,CaC{l_2}\,\, + \,\,\,C{O_2}\, \uparrow \,\, + \,\,{H_2}O \cr} \) 

Quảng cáo

\(KCl\,\,\,\, + \,\,\,\,\,HN{O_3}\,\,\, \to \) không phản ứng

⇒ Muối tác dụng với axit có thể tạo thành kết tủa, khí, không phản ứng

⇒ Phát biểu A sai

Muối tác dụng với bazo tạo thành muối mới và bazo mới

Ví dụ:

\(CuS{O_4}\,\, + \,\,\,2KOH\,\,\, \to \,\,\,Cu{(OH)_2}\,\,\, + \,\,\,{K_2}S{O_4}\,\)

\(KCl\,\, + \,\,\,NaOH\,\, \to \) không xảy ra

⇒ Phát biểu B sai

Một số muối bị nhiệt phân

⇒ Phát biểu C đúng

Muối tác dụng với muối tạo thành hai muối mới

⇒ Phát biểu D sai

Vậy chọn đáp án C

Quảng cáo