Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 68 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 68 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Một số oxit axit tác dụng với oxit bazo tạo muối...

Bài 1 trang 68 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Oxit trung tính không tác dụng với nước. Bài: Bài 12. Mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ

Phát biểu nào sau đây về oxit là đúng?

A. Oxit axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối.

B. Oxit tác dụng với nước tạo thành axit hoặc bazơ tương ứng.

C. Oxit bazơ tan được trong dung dịch axit tạo thành muối và nước.

D. Muối và nước chỉ được tạo thành từ phản ứng giữa oxit bazơ và dung dạch axit.

Một số oxit axit tác dụng với oxit bazo tạo muối

Ví dụ:

Quảng cáo

\(C{O_2}\,\, + \,\,CaO\,\, \to \,\,CaC{O_3}\)

\(C{O_2}\,\, + \,\,\,F{e_2}{O_3}\,\, \to \) không phản ứng

⇒ Phát biểu A sai

Oxit trung tính không tác dụng với nước

⇒ Phát biểu B sai

Oxit bazo tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước

⇒ Phát biểu C đúng

Muối và nước có thể tạo thành từ phản ứng giữa oxit bazo và dung dịch axit, oxit axit và dung dịch bazo, axit và bazo

Ví dụ

\(\eqalign{
& CuO\,\, + \,\,2HCl\,\,\, \to \,\,\,CuC{l_2}\,\, + \,\,{H_2}O \cr
& C{O_2}\,\, + \,\,2NaOH\,\, \to \,\,N{a_2}C{O_3}\,\, + \,\,{H_2}O \cr
& HCl\,\, + \,\,NaOH\,\, \to \,\,NaC + \,\,{H_2}O\,\, \cr} \) 

⇒ Phát biểu D sai

Chọn đáp án C

Quảng cáo