Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 70 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 70 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Viết phương trình phản ứng hoá học minh hoạ cho các mối liên hệ giữa các...

Chia sẻ
Bài 1 trang 70 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. + muối  + axit -> axit. Bài: Bài 13. Luyện tập chương 1 : các hợp chất vô cơ

Đề bài

Viết phương trình phản ứng hoá học minh hoạ cho các mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ hình 1.82

Lời giải chi tiết

+ Oxit bazo  +   H2O  -> bazo

\(BaO\,\, + \,\,{H_2}O\,\,\,\, \to \,\,\,Ba{(OH)_2}\)

+ Nhiệt phân hủy bazo

\(2Fe{(OH)_3}{\,^{}}\,F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,3{H_2}O\) 

+ Oxit bazo  + axit   -> muối

\(F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,6HCl\,\, \to \,\,2FeC{l_3}\,\, + \,\,3{H_2}O\)

+ Oxit bazo  + oxit axit   -> muối

\(N{a_2}O\,\, + \,\,C{O_2}\,\, \to \,\,N{a_2}C{O_3}\)

+ bazo  + axit   -> muối

Quảng cáo

\(KOH\,\, + \,\,HCl\,\, \to KCl\,\, + \,\,{H_2}O\)

+ bazo  + oxit axit   -> muối

\(2KOH\,\, + \,\,C{O_2}\,\, \to \,\,{K_2}C{O_3}\,\, + \,\,{H_2}O\)

+ bazo + muối -> muối

\(MgC{l_2}\,\, + \,\,\,2KOH\,\, \to \,\,Mg{(OH)_2}\, \downarrow \,\, + \,\,2KCl\)

+ oxit axit  +  H2O  -> axit

 \(S{O_3}\,\, + \,\,\,{H_2}O\,\, \to \,\,{H_2}S{O_4}\)

+ muối  + axit -> axit

\(AgN{O_3}\,\, + \,\,\,HCl\,\, \to \,\,AgCl \downarrow \,\,\, + \,\,HN{O_3}\)

+ axit + kim loại -> muối

\(2Al\,\,\, + \,\,6HCl\,\, \to \,\,2AlC{l_3}\,\, + \,\,\,3{H_2} \uparrow \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...