Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 70 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 70 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Viết phương trình phản ứng hoá học minh hoạ cho các mối liên hệ giữa các...

Bài 1 trang 70 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. + muối  + axit -> axit. Bài: Bài 13. Luyện tập chương 1 : các hợp chất vô cơ

Viết phương trình phản ứng hoá học minh hoạ cho các mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ hình 1.82

+ Oxit bazo  +   H2O  -> bazo

\(BaO\,\, + \,\,{H_2}O\,\,\,\, \to \,\,\,Ba{(OH)_2}\)

+ Nhiệt phân hủy bazo

\(2Fe{(OH)_3}{\,^{}}\,F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,3{H_2}O\) 

+ Oxit bazo  + axit   -> muối

\(F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,6HCl\,\, \to \,\,2FeC{l_3}\,\, + \,\,3{H_2}O\)

+ Oxit bazo  + oxit axit   -> muối

Quảng cáo

\(N{a_2}O\,\, + \,\,C{O_2}\,\, \to \,\,N{a_2}C{O_3}\)

+ bazo  + axit   -> muối

\(KOH\,\, + \,\,HCl\,\, \to KCl\,\, + \,\,{H_2}O\)

+ bazo  + oxit axit   -> muối

\(2KOH\,\, + \,\,C{O_2}\,\, \to \,\,{K_2}C{O_3}\,\, + \,\,{H_2}O\)

+ bazo + muối -> muối

\(MgC{l_2}\,\, + \,\,\,2KOH\,\, \to \,\,Mg{(OH)_2}\, \downarrow \,\, + \,\,2KCl\)

+ oxit axit  +  H2O  -> axit

 \(S{O_3}\,\, + \,\,\,{H_2}O\,\, \to \,\,{H_2}S{O_4}\)

+ muối  + axit -> axit

\(AgN{O_3}\,\, + \,\,\,HCl\,\, \to \,\,AgCl \downarrow \,\,\, + \,\,HN{O_3}\)

+ axit + kim loại -> muối

\(2Al\,\,\, + \,\,6HCl\,\, \to \,\,2AlC{l_3}\,\, + \,\,\,3{H_2} \uparrow \)

Quảng cáo