Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 81 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 81 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Cho các phát biểu sau đây:...

Bài 1 trang 81 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. (4) Tinh bột và xenlulozơ là lương thực của con người.. Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

Cho các phát biểu sau đây:

(1) Tinh bột và xenlulozơ có cùng công thức chung.

(2) Tinh bột và xenlulozơ là chất rắn, màu trắng, không tan trong nước kể cả nước nóng.

(3) Phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn tinh bột.

Quảng cáo

(4) Tinh bột và xenlulozơ là lương thực của con người.

(5) Xenlulozơ có nhiều trong các loại củ, quả.

(6) Tinh bột và xenlulozơ bị thủy phân đều tạo thành glucozơ.

Những phát biểu đúng là :

A. (1), (2), (3).                   B. (1), (4), (5).

C. (1), (3), (6).                   D. (2), (3), (6).

Đáp án C.

Quảng cáo