Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá...

Bài 1 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Lời giải chi tiết Bài: Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học giảm dần?

A. Na, Mg, Al, Zn, Cu, Fe, Ag.                      B. Na, Al, Mg, Zn, Fe, Cu, Ag.

Quảng cáo

C. Na, Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Ag.                      D. Na, Mg, Zn, Al, Fe, Cu, Ag.

Dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần là:

Na, Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Ag

Đáp án C.

Quảng cáo