Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 9 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 9 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Những oxit nào sau đây là oxit axit?...

Bài 1 trang 9 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. \(\eqalign{ & A.C{O_2},S{O_2},NO,CuO \cr & B.\,S{O_3},S{O_2},A{l_2}{O_3},CO. \cr & C.\,S{O_3},{N_2}{O_5},{P_2}{O_5},S{O_2}. \cr & D.\,{N_2}{O_5},{P_2}{O_5},C{O_2},ZnO. \cr} \). Bài 1: Tính chất hóa học của oxit – Khái quát về sự phân loại oxit

Những oxit nào sau đây là oxit axit?

Quảng cáo

\(\eqalign{
& A.C{O_2},S{O_2},NO,CuO \cr
& B.\,S{O_3},S{O_2},A{l_2}{O_3},CO. \cr
& C.\,S{O_3},{N_2}{O_5},{P_2}{O_5},S{O_2}. \cr
& D.\,{N_2}{O_5},{P_2}{O_5},C{O_2},ZnO. \cr} \)

Dãy gồm các chất thuộc loại oxit axit là \(S{O_3},{N_2}{O_5},{P_2}{O_5},S{O_2}.\)

Đáp án C.

Quảng cáo