Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 9 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 9 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?...

Bài 1 trang 9 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?

Quảng cáo

\(\begin{array}{l}A.{C_2}{H_5}Cl,C{H_3}OH,C{H_3}COONa,{C_2}{H_2}.\\B.C{H_4},CO,HCHO,C{H_3}N{H_2}.\\C.{C_2}{H_4},N{a_2}C{O_3},C{H_3}COC{H_3},C{H_3}COOH.\\D.{C_2}{H_5}Cl,C{H_3}OH,{C_2}{H_5}ONa,C{O_2}.\end{array}\)

CO, Na2CO3, CO2 là các hợp chất vô cơ \(\Rightarrow\) Loại B, C, D

Dãy gồm các chất hữu cơ là: \({C_2}{H_5}Cl,C{H_3}OH,C{H_3}COONa,{C_2}{H_2}\)

Đáp án A