Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 93 (Phần vô cơ) Tài liệu Dạy – học...

Bài 1 trang 93 (Phần vô cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Hãy nhận biết các cặp chất sau đây bằng phương pháp hoá...

Bài 1 trang 93 (Phần vô cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Bột Na2CO3. Bài 56. Ôn tập cuối năm – Tài liệu Dạy-học Hóa học 9

Hãy nhận biết các cặp chất sau đây bằng phương pháp hoá học:

a. Dung dịch \({H_2}S{O_4}\) và dung dịch \(N{a_2}S{O_4}.\)

b. Dung dịch HCl và dung dịch \(FeC{l_2}.\)

c. Bột đá vôi \(CaC{O_3}\) và \(N{a_2}C{O_3}\).

a)

 

Dung dịch H2SO4

Dung dịch Na2SO4

Quì tím

Đỏ

Tím

 b)

Quảng cáo

 

Dung dịch H2SO4

Dung dịch Na2SO4

Dung dịch NaOH

Không hiện tượng

Kết tủa màu trắng xanh

 Phương trình hóa học:

\(NaOH + HCl \to NaCl + {H_2}O\)  (xảy ra phản ứng nhưng không nhìn thấy hiện tượng)

\(2NaOH + FeC{l_2} \to Fe(OH) \uparrow (trắng\,xanh) + 2NaCl\)

c)

 

Bột CaCO3

Bột Na2CO3

Nước

Không tan

Tan

 

Quảng cáo