Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 93 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 93 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Muối sắt (III) được tạo thành khi cho Fe tác dụng với dung dịch...

Bài 1 trang 93 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài: Bài 19: Sắt

Muối sắt (III) được tạo thành khi cho Fe tác dụng với dung dịch

A. HNO3 loãng, dư. 

B. H2SO4 loãng.

C.HCl. 

D. CuSO4

Quảng cáo

+ Fe tác dụng được với các dung dịch:

\(H_2SO_4\) loãng, HCl, \(CuSO_4\) đều tạo muối Fe (II)

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& Fe\,\, + \,\,\,{H_2}S{O_4}\,\,(\text{loãng})\,\,\, \to \,\,FeS{O_4}\,\,\, + \,\,\,{H_2} \uparrow \cr
& Fe\,\,\, + \,\,2HCl\,\,\,\, \to FeC{l_2}\,\,\, + \,\,\,{H_2} \uparrow \cr
& Fe\,\, + \,\,\,CuS{O_4}\,\,\, \to \,\,\,FeS{O_4}\,\, + \,\,Fe \cr} \)

+ Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thu được muối Fe(III)

Phương trình hóa học

\(Fe\,\,\, + \,\,\,4HN{O_3}(\text{loãng})\,\,\, \to \,\,Fe{(N{O_3})_3}\,\, + \,\,NO \uparrow \,\, + \,\,2{H_2}O\)

Đáp án A.

Quảng cáo