Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 10 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 10 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Đốt cháy axit axetic (CH3COOH) thu được thể tích CO2 bằng thể tích H2O vì:...

Bài 10 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. \({C_2}{H_4}{O_2} + 2{O_2} \to 2C{O_2} + 2{H_2}O({t^0})\). Bài 45. Axit Axetic

Khi đốt rnột hợp chất hữu cơ X thu được thể tích \(C{O_2}\) bằng với thể tích \({H_2}O\) (trong cùng điều kiện). X là

A. rượu etylic.             B benzen.       

Quảng cáo

C.axit axetic.               D. axetilen.

Đốt cháy axit axetic (CH3COOH) thu được thể tích CO2 bằng thể tích H2O vì:

\({C_2}{H_4}{O_2} + 2{O_2} \to 2C{O_2} + 2{H_2}O({t^0})\)

Đáp án C.

Quảng cáo