Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 12 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 12 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Cho 45 gam axit axetic tác dụng với 36,8 gam rượu etylic thu được 44gam etyl axetat....

Bài 12 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. =>Hiệu suất tính theo CH3COOH. Bài 45. Axit Axetic

Cho 45 gam axit axetic tác dụng với 36,8 gam rượu etylic thu được 44gam etyl axetat. Tính hiệu suất của phản ứng este hoá.

Quảng cáo

Số mol các chất:

\(\begin{array}{l}{n_{C{H_3}COOH}} = \dfrac{{45}}{{60}} = 0,75\,mol\\{n_{{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{{36,8}}{{46}} = 0,8\,mol\\{n_{C{H_2}COO{C_2}{H_5}}} = \dfrac{{44}}{{88}} = 0,5\,mol\end{array}\)

Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O({H_2}S{O_4}dac,\,{t^0})\\pu:\,\,\,\,\,0,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow \,\,\,\,0,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,pt \Rightarrow {n_{C{H_3}COOH(pu)}} = {n_{{C_2}{H_5}OH(pu)}} = 0,5\,mol\\\left. \begin{array}{l}\dfrac{{{n_{C{H_3}COOH(bd)}}}}{{hs\,C{H_3}COOH}} = \dfrac{{0,75}}{1} = 0,75\\\dfrac{{{n_{{C_2}{H_5}OH(bd)}}}}{{hs\,{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{{0,8}}{1} = 0,8\end{array} \right\} \Rightarrow \dfrac{{{n_{C{H_3}COOH(bd)}}}}{{hs\,C{H_3}COOH}} < \dfrac{{{n_{{C_2}{H_5}OH(bd)}}}}{{hs\,{C_2}{H_5}OH}}\end{array}\)

=>Hiệu suất tính theo CH3COOH

Hiệu suất của phản ứng este hóa là:\(H = \dfrac{{{n_{C{H_3}COOH(pu)}}}}{{{n_{C{H_3}COOH(bd)}}}}.100 = \dfrac{{0,5}}{{0,75}}.100 = 66,67\% \)

Quảng cáo