Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 13 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 13 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Lấy khối lượng dung dịch giấm ăn là 60 gam...

Bài 13 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. \(\begin{array}{l}C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O\\\,\,\,\,\,0,05 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,05\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,05\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,pt \to {n_{NaOH}} = {n_{C{H_3}COONa}} = 0,05\,mol\end{array}\). Bài 45. Axit Axetic

Cho dung dịch giấm ăn 5% trung hoà vừa đủ với dung dịch xút ăn da có nồng độ C% thu được dung dịch muối có nồng độ 4,824%. Tính C.

Lấy khối lượng dung dịch giấm ăn là 60 gam

\( \Rightarrow {m_{C{H_3}COOH}} = \dfrac{5}{{100}}.60 = 3\,gam \)

Quảng cáo

\(\Rightarrow {n_{C{H_3}COOH}} = \dfrac{3}{{60}} = 0,05\,mol\)

Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O\\\,\,\,\,\,0,05 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,05\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,05\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,pt \to {n_{NaOH}} = {n_{C{H_3}COONa}} = 0,05\,mol\end{array}\)

Gọi a là khối lượng dung dịch NaOH

Dung dịch muối thu được là dung dịch CH3COONa

Bảo toàn khối lượng:

\(\begin{array}{l}{m_{dd\,muối}} = {m_{ddC{H_3}COOH}} + {m_{NaOH}} = (60 + a)\,gam\\C\% (C{H_3}COONa) = \dfrac{{{m_{C{H_3}COONa}}}}{{{m_{dd\,muối}}}}.100\\ \Rightarrow 4,824 = \dfrac{{82.0,05}}{{60 + a}}.100 \\ \Rightarrow a = 25\,gam\end{array}\)

Nồng độ phần trăm của dung dịch xút ăn da là: \(C\%  = \dfrac{{{m_{NaOH}}}}{{{m_{dd}}}}.100 = \dfrac{{40.0,05}}{{{m_{dd}}}}.100 = 8\% \)

Quảng cáo