Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 103 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 103 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Nêu các biện pháp mà bản thân em đã thực hiện để bảo vệ đồ dùng bằng ...

Bài 2 trang 103 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Một số biện pháp bảo về đồ vật không bị ăn mòn là: sơn, bôi dầu mỡ,…. Bài: Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Quảng cáo

Nêu các biện pháp mà bản thân em đã thực hiện để bảo vệ đồ dùng bằng kim loại trong gia đình không bị ăn mòn.

Một số biện pháp bảo về đồ vật không bị ăn mòn là: sơn, bôi dầu mỡ,…

Quảng cáo