Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 108 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 108 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Có 3 kim loại được điều chế theo các cách được nêu trong bảng dưới đây....

Bài 2 trang 108 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Có sẵn trong tự nhiên dưới dạng đơn chất kim loại. Bài: Bài 22. Luyện tập chương 2 : kim loại

Có 3 kim loại được điều chế theo các cách được nêu trong bảng dưới đây. Em hãy sắp xếp các kim loại theo chiều hoạt động hoá học tăng dần.

Kim loại

Phương pháp điều chế

X

Điện phân oxit nóng chảy

Y

Quảng cáo

Nung nóng oxit kim loại với cacbon

Z

Có sẵn trong tự nhiên dưới dạng đơn chất kim loại

 

Z có sẵn trong tự nhiên dưới dạng đơn chất kim loại

⇒ Z hoạt động hóa học yếu

Nung oxit kim loại với cacbon cần năng lượng thấp hơn điện phân nóng chảy

⇒ Độ hoạt động của kim loại Y < X

Chiều hoạt động hóa học tăng dần của kim loại là: Z < Y < X

Quảng cáo