Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 111 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 111 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho sơ đồ của các phản ứng sau :...

Bài 2 trang 111 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. X có thể là kim loại nào?. Bài: Bài 24. Ôn tập học kì 1

Cho sơ đồ của các phản ứng sau :

\(\eqalign{
& X + HCl \to A + {H_2} \uparrow \cr
& B\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow H + {H_2}O \cr
& A + NaOH \to B \downarrow + D \cr
& H + {H_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow X + {H_2}O \cr} \)                                    

Quảng cáo

X có thể là kim loại nào?

Viết phương trình hóa học minh họa

X có thể là Fe

\(\eqalign{
& \underbrace {Fe}_X\,\, + \,\,\,2HCl\,\,\,\, \to \,\,\,\underbrace {FeC{l_2}}_A\,\, + \,\,\,{H_2} \uparrow \cr
& \underbrace {FeC{l_2}}_A\,\,\,\, + \,\,\,2NaOH\,\,\, \to \,\,\,\underbrace {Fe{{(OH)}_2}}_B \downarrow \,\, + \,\,\,2NaCl \cr
& \underbrace {Fe{{(OH)}_2}}_B\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\underbrace {FeO}_H\,\,\, + \,\,\,{H_2}O \cr
& \underbrace {FeO}_H\,\,\, + \,\,\,{H_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\underbrace {Fe}_X\,\, + \,\,\,{H_2}O \cr} \)

Quảng cáo