Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 136 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 136 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: CO tác dụng được với Fe2O3, O2, CuO...

Bài 2 trang 136 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Chọn đáp án D.. Bài: Bài 28. CÁC OXIT CỦA CACBON

Cho các chất: Fe2O3, O2  dung dịch NaOH, H2O dung dịch HCl, dung dịch CaCl2, CuO. Cacbon oxit phản ứng được với dãy chất nào? Viết phương trình hoá học.

A. Fe2O3, O2  dung dịch NaOH.

B. Fe2O3 dung dich CaCl2, CuO.

Quảng cáo

C. O2 dung dịch HCl, dung dịch CaCl2.  

D. Fe2O3, O2, CuO

CO tác dụng được với Fe2O3, O2, CuO

\(\eqalign{
& 3CO\,\, + \,\,F{e_2}{O_3}\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2Fe\,\, + \,\,\,3C{O_2} \cr
& 3CO\,\, + \,\,{O_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2C{O_2} \cr
& CO\,\, + \,\,\,CuO\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,Cu\,\, + \,\,C{O_2} \cr} \)

Chọn đáp án D.

Quảng cáo