Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 142 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 142 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Từng cặp chất nào tác dụng được với nhau?...

Bài 2 trang 142 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Viết phương trình hoá học.. Bài: Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Cho các chất sau: \(Ca{\left( {OH} \right)_2},HCl,CaC{O_3},CaC{l_2},N{a_2}C{O_3}\)

Quảng cáo

Từng cặp chất nào tác dụng được với nhau?

Viết phương trình hoá học.

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& Ca{(OH)_2}\,\,\, + \,\,\,2HCl\,\,\, \to \,\,CaC{l_2}\,\, + \,\,2{H_2}O \cr
& Ca{(OH)_2}\,\,\, + \,\,\,N{a_2}C{O_3}\,\, \to \,\,CaC{O_3}\, \downarrow \,\, + \,\,2NaOH \cr
& 2HCl\,\,\, + \,\,\,CaCO\,\,\, \to \,\,\,CaC{l_2}\,\, + \,\,\,C{O_2} \uparrow \,\, + \,\,{H_2}O \cr
& 2HCl\,\,\, + \,\,\,N{a_2}C{O_3}\,\, \to \,\,\,\,2NaCl\,\, + \,\,C{O_2} \uparrow \,\, + \,\,{H_2}O \cr
& CaC{l_2}\,\, + \,\,N{a_2}C{O_3}\,\, \to \,\,\,CaC{O_3}\, \downarrow \,\, + \,\,2NaCl \cr} \)

Quảng cáo